Pagdating ni carlos maria de la torre speed dating jewish san francisco

Posted by / 17-Oct-2017 01:23

Pagdating ni carlos maria de la torre

Masalimuot ang imbestigasyon at pagbunyag sa katunayan.

Isang uliraning layunin ng panitik ni Abueg ang paglalarawan ng realidad sa pamamagitan ng analisis at paglilitis sa mga kontra--diksiyong gumagabay sa pagsulong ng lipunan.

Mapanuri at progresibo, ang mga akda niya ay nagsilbing sandata sa kolektibong pagpupunyaging matamo ng sambayanan ang pagkakapantay-pantay, katarungan, dignidad ng bawat tao, at tunay na kasarinlan ng Pilipinas.

Gayunpaman, wala pang dalawang taon, si de la Torre ay pinalitan ni Rafael de Izquierdo.

Noong Enero 20, 1872, dalawang daang Pilipino na nagtatrabaho sa Cavite arsenal ang nagtaguyod ng pag-aalsa laban sa pagbabawal ng pamahalaan ng Espanya sa kanilang exemption mula sa pagbabayad ng buwis.

Nilagom ni Rizal ang mga aral ng Kaliwanagan (Enlightenment) sa Europa na sumukdol sa himagsikan sa Pransiya.

Pambalanang babasahin ng salinlahi ng mga Propagandista (tinaguriang ilustrado) hanggang kina Bonifacio, Jacinto, Mabini at Isabelo de los Reyes ang mga sinulat nina Rousseau, Voltaire, Diderot, at mga nobelang Le Juif errante ni Eugene Sue, Les Miserables ni Victor Hugo, Conde de Monte Cristo ni Dumas, at mga diskurso ng sosyalista-anarkistang kilusan sa bukana ng siglong 1900.

pagdating ni carlos maria de la torre-52pagdating ni carlos maria de la torre-12pagdating ni carlos maria de la torre-1

Nakaukit ito sa sub-text ng nobelang ito na, sa dagling balik-tanaw, ay maituturing na propetikong harayang nagbadya sa pagbagsak ng diktadurya sa "People Power Revolution" ng Pebrero 1986.